Git

Vytvoření nového repozitáře GITu

$ git init

Vytvoří nový repozitář GITu v aktuálním adresáři.

Přidání změn

$ git add .

Přidá změny v pracovním adresáři.

Commit

$ git commit

Clone

Kopíruje existující repozitář gitu do lokálního počítače:

$ git clone <adresa>

Kopíruje existující repozitář gitu do lokálního počítače do složky nazvané <slozka>:

$ git clone <repo> <directory>

Výchozí repozitář se může nacházet:

 • na lokálním počítači
 • na vzdáleném úložišti přístupném přes protokoly HTTP nebo SSH

Zobrazení informace o vzdáleném repozitáři

$ git remote show origin

Změna url vzdáleného repozitáře

$ git remote set-url origin <url>

Prvotní odeslání dat do vzdáleného repozitáře

$ git push -u origin --all

Práce s větvemi

git branch

Vypsání seznamu větví

$ git branch

Vytvoření nové větve

$ git branch <nazev_vetve>

Smazání větvě

$ git branch -d <nazev_vetve>

git checkout

Navigace mezi větvemi

Přepnutí do větve

$ git checkout <nazev_vetve>

git merge

Sloučení větve <nazev_vetve> do aktuální větve

$ git merge <nazev_vetve>

Opravy

Odstranění složky ze vzdáleného repozitáře po přidání do .gitignore

git rm -r --cached ./<nazev_slozky>

Konfigurace

Zobrazení aktuální konfigurace:

$ git config --list --show-origin

Email uživatele – globální

Zobrazit:

$ git config --global user.email

Nastavit:

$ git config --global user.email "your_email@example.com"

Email uživatele – pro daný repozitář

Zobrazit:

$ git config user.email

Nastavit:

$ git config user.email "your_email@example.com"

Zákaz verzování

Ne všechny složky a soubory v projektu chceme verzovat.

 • soubory s citlivými údaji (hesla)
 • knihovny třetích stran
 • složky s dočasnými soubory (cache)
 • apod.

Všechny tyto případy je třeba zapsat do souboru .gitignore

.gitignore

Maska pro zápis do souboru .gitignore:

 • /<cesta> – platnost od kořene pracovní složky repozitáře
 • <cesta>/ – platnost pouze na složky
 • * – zástupný znak
 • ** – libovolně hluboko
 • !<cesta> – negace
 • #<text> – komentář
 • – escape znak

Příklady

 • /temp – git bude ignorovat složku temp (a ve v ní) v kořenovém adresáři projektu
 • temp – git bude ignorovat všechny složky temp kdekoliv v projektu
 • TEMP – git bude ignorovat všechny složky TEMP kdekoliv v projektu

Case sensitive záležitost

Souborové systémy linuxu (ext4, xfs apod.) rozlišují velikost písmen v názvech souborů a složek (jsou case sensitive).
Naopak souborové systémy používané ve windows (NTFS, FAT) velikost písmen v názvech souborů a složek nerozlišují.

Toto chování lze v rámci gitu změnit pomocí nastavení core.ignoreCase.

Při vytvoření nového repozitáře git-init a při klonování repozitáře git-clone ve windows je rozlišování velikosti písmen ve výchozím stavu vypnuto core.ignoreCase = true.

Může tím nastat situace, kdy složka s určitým názvem na linuxu není verzována, zatímco ve windows ano.

Zdroje: