File format PEM

Soubor PEM

Formát souboru PEM (anglicky Privacy-enhanced Electronic Mail) je formát určený pro ukládání šifrovacích klíčů, certifikátů a podobných dat.

Slouží pro uložení binárních dat převedených do textové podoby pomocí algoritmu base64.

Formát je oblíbený a často používaný.

Obsah souboru začíná hlavičkou:

-----BEGIN značka-----

a končí hlavičkou:

-----END značka-----

kde značka označuje, jaký typ dat soubor obsahuje, např.:

  • CERTIFICATE
  • CERTIFICATE REQUEST
  • PRIVATE KEY
  • RSA PRIVATE KEY
  • apod.

Obvyklá přípona souboru je .pem (univerzální), .cer nebo .crt (pro certifikáty), .key (pro soukromý nebo veřejný klíč).

Příklad souboru:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICLDCCAdKgAwIBAgIBADAKBggqhkjOPQQDAjB9MQswCQYDVQQGEwJCRTEPMA0G
A1UEChMGR251VExTMSUwIwYDVQQLExxHbnVUTFMgY2VydGlmaWNhdGUgYXV0aG9y
aXR5MQ8wDQYDVQQIEwZMZXV2ZW4xJTAjBgNVBAMTHEdudVRMUyBjZXJ0aWZpY2F0
ZSBhdXRob3JpdHkwHhcNMTEwNTIzMjAzODIxWhcNMTIxMjIyMDc0MTUxWjB9MQsw
CQYDVQQGEwJCRTEPMA0GA1UEChMGR251VExTMSUwIwYDVQQLExxHbnVUTFMgY2Vy
dGlmaWNhdGUgYXV0aG9yaXR5MQ8wDQYDVQQIEwZMZXV2ZW4xJTAjBgNVBAMTHEdu
dVRMUyBjZXJ0aWZpY2F0ZSBhdXRob3JpdHkwWTATBgcqhkjOPQIBBggqhkjOPQMB
BwNCAARS2I0jiuNn14Y2sSALCX3IybqiIJUvxUpj+oNfzngvj/Niyv2394BWnW4X
uQ4RTEiywK87WRcWMGgJB5kX/t2no0MwQTAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA8GA1Ud
DwEB/wQFAwMHBgAwHQYDVR0OBBYEFPC0gf6YEr+1KLlkQAPLzB9mTigDMAoGCCqG
SM49BAMCA0gAMEUCIDGuwD1KPyG+hRf88MeyMQcqOFZD0TbVleF+UsAGQ4enAiEA
l4wOuDwKQa+upc8GftXE2C//4mKANBC6It01gUaTIpo=
-----END CERTIFICATE-----

Zdroje:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *