Jak pojmenovat jednotlivé části souboru

Při vývoji programu je vhodné se při práci se soubory držet zavedeného pojmenování jednotlivých částí k umístění souboru.

Předejdeme se tak častému problému, kdy máme jednotlivé části cesty k souboru pojmenovány různě a sami pak ztrácíme přehled, jakou informaci o souboru daná proměnná vlastně obsahuje.

V praxi se mi osvědčilo následující pojmenování proměnných.

Pokračování textu Jak pojmenovat jednotlivé části souboru

Laďení webové aplikace pomocí Xdebug v prostředí PhpStorm

Instalace Xdebug

Nejprve je třeba stáhnout a nainstalovat rozšíření Xdebug pro PHP.

Průvodce pro výběr správného souboru xdebug.

Xdebug - Tailored Installation Instructions

Nastavení php.ini

[Xdebug]
zend_extension = D:\xampp\php\ext\php_xdebug-2.5.4-7.0-vc14.dll
xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_port = 9000
xdebug.profiler_enable = 1
xdebug.profiler_output_dir = "d:\xampp\tmp"

Restart apache server

Kontrola instalace xdebug

phpinfo xdebug

Nastavení PhpStorm

Zapnout funkci Start Listening for PHP Debug Connections

Ověření instalace a nastavení Xdebug

Nastavení prohlížeče

Je třeba nastavit zvláštní GET/POST nebo COOKIE parametr. To lze provést manuálně, použít bookmarklet nebo přímo rozšíření pro konkrétní prohlížeč (Xdebug helper pro Chrome).

Nastavení mapování cest

Po přepnutí do PhpStormu se zobrazí dialogové okno Incoming Connection From Xdebug.
Je třeba nastavit mapování souborů (vzdáleného) serveru na lokální soubory.

 

Zdroje

Zend 1: Vazby mezi tabulkami

Tabulky v relační databázi mohou mít (a také běžně mají) mezi sebou vazby.

Záznam v jedné tabulce může být propojen s jedním či více záznamy z tabulky druhé.

Třída Zend_Db_Table_Row obsahuje funkce pro dotazování souvisejících záznamů. Pokračování textu Zend 1: Vazby mezi tabulkami

Git

Vytvoření nového repozitáře GITu

$ git init

Vytvoří nový repozitář GITu v aktuálním adresáři.

Přidání změn

$ git add .

Přidá změny v pracovním adresáři.

Commit

$ git commit

Clone

Kopíruje existující repozitář gitu do lokálního počítače:

$ git clone <adresa>

Kopíruje existující repozitář gitu do lokálního počítače do složky nazvané <slozka>:

$ git clone <repo> <directory>

Výchozí repozitář se může nacházet:

 • na lokálním počítači
 • na vzdáleném úložišti přístupném přes protokoly HTTP nebo SSH

Zobrazení informace o vzdáleném repozitáři

$ git remote show origin

Změna url vzdáleného repozitáře

$ git remote set-url origin <url>

Prvotní odeslání dat do vzdáleného repozitáře

$ git push -u origin --all

Práce s větvemi

git branch

Vypsání seznamu větví

$ git branch

Vytvoření nové větve

$ git branch <nazev_vetve>

Smazání větvě

$ git branch -d <nazev_vetve>

git checkout

Navigace mezi větvemi

Přepnutí do větve

$ git checkout <nazev_vetve>

git merge

Sloučení větve <nazev_vetve> do aktuální větve

$ git merge <nazev_vetve>

Opravy

Odstranění složky ze vzdáleného repozitáře po přidání do .gitignore

git rm -r --cached ./<nazev_slozky>

Konfigurace

Zobrazení aktuální konfigurace:

$ git config --list --show-origin

Email uživatele – globální

Zobrazit:

$ git config --global user.email

Nastavit:

$ git config --global user.email "your_email@example.com"

Email uživatele – pro daný repozitář

Zobrazit:

$ git config user.email

Nastavit:

$ git config user.email "your_email@example.com"

Zákaz verzování

Ne všechny složky a soubory v projektu chceme verzovat.

 • soubory s citlivými údaji (hesla)
 • knihovny třetích stran
 • složky s dočasnými soubory (cache)
 • apod.

Všechny tyto případy je třeba zapsat do souboru .gitignore

.gitignore

Maska pro zápis do souboru .gitignore:

 • /<cesta> – platnost od kořene pracovní složky repozitáře
 • <cesta>/ – platnost pouze na složky
 • * – zástupný znak
 • ** – libovolně hluboko
 • !<cesta> – negace
 • #<text> – komentář
 • – escape znak

Příklady

 • /temp – git bude ignorovat složku temp (a ve v ní) v kořenovém adresáři projektu
 • temp – git bude ignorovat všechny složky temp kdekoliv v projektu
 • TEMP – git bude ignorovat všechny složky TEMP kdekoliv v projektu

Case sensitive záležitost

Souborové systémy linuxu (ext4, xfs apod.) rozlišují velikost písmen v názvech souborů a složek (jsou case sensitive).
Naopak souborové systémy používané ve windows (NTFS, FAT) velikost písmen v názvech souborů a složek nerozlišují.

Toto chování lze v rámci gitu změnit pomocí nastavení core.ignoreCase.

Při vytvoření nového repozitáře git-init a při klonování repozitáře git-clone ve windows je rozlišování velikosti písmen ve výchozím stavu vypnuto core.ignoreCase = true.

Může tím nastat situace, kdy složka s určitým názvem na linuxu není verzována, zatímco ve windows ano.

Zdroje: